وصیت گاندی به نوه اش

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند ؛ عبارتند از:

١- ثروت بدون زحمت

٢- لذت بدون وجدان

٣- دانش بدون شخصیت

۴- تجارت بدون اخلاق

۵- علم بدون انسانیت

۶- عبادت بدون ایثار

٧- سیاست بدون شرافت

این هفت مورد را گاندی تنها چند روز قبل از مرگش ؛ بر روی کاغذ نوشت و به دست

نوه اش داد.

   
 

موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |