پوچ ترین کلمه طمع آست... آن را بکش.

سازنده ترین کلمه صبر است... برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه امید است... به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه حسرت است... آن را نخور.

تواناترین کلمه دانش است... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه پشتکار است...آن را داشته باش.

سمی ترین کلمه غرور است... بشکنش.

سست ترین کلمه شانس است... به امید آن نباش.

شایع ترین کلمه شهرت است... دنبالش نرو.


لطیف ترین کلمه لبخند است...آن را حفظ کن.

حسرت انگیز ترین کلمه حسادت است... از آن فاصله بگیر

ضروری ترین کلمه تفاهم است... آن را ایجاد کن.

سالم ترین کلمه سلامتی است... به آن اهمیت بده.

اصلی ترین کلمه اطمینان است... به آن اعتماد کن.

بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی است... مراقب آن باش.

دوستانه ترین کلمه رفاقت است... از آن سوءاستفاده نکن.

زیباترین کلمه راستی است... با آن روراست باش.

زشت ترین کلمه دورویی است... یک رنگ باش.

ویرانگرترین کلمه تمسخر است... دوست داری با تو چنین کنند؟

 موقرترین کلمه احترام است... برایش ارزش قایل شو.

آرام ترین کلمه آرامش است... به آن برسموضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |