پندهایی از حکیم مولانا

در بخشیدن خطای ‏دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین ‏باش

در مهر و دوستی مانند ‏خورشید باش

هنگام خشم و غضب مانند ‏کوه باش

در سخاوت و کمک به‏ دیگران مانند رود باش

در هماهنگی و کنار‏ آمدن با دیگران مانند دریا باش

خودت باش همانگونه که‏ مینمایی

پس از تعمق در این هفت‏ پند به این کلمات یک بار دیگر دقت

کن :

شب ، زمین ، خورشید ،‏ کوه ، رود ، دریا و انسان

زیباترین‏ خلقت های آفریدگارموضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |