سعی کن به چیزی که دوستش داری عادت نکنی ، چون بعداًجداشدن ازاون خیلی سخته .

پیروزی در دوراندیشی و دوراندیشی در به کارگرفتن صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است .

 

بزرگترین سرمایه انسانها ، اعتماد بنفس است .

اندیشیدن به خنده می تواند به خودی خود یک عمل شفادهنده باشد
.

برنده می گوید مشکل است اماممکن ، بازنده می گویدممکن است امامشکل.

 

برای بلندشدن بایدخم شد . گاهی مشکلات تو را خم می کنند و بدان آغاز ایستادن است .

درنگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هرچه بیشتراوج بگیری کوچکترخواهی شد .

 

انسانهای بزرگ ، شکارچی لحظه های نیک هستند ، هوشیارباشیم و نیک بیندیشیم.

 

بترس ازخدای و میازار کسی ره رستگاری همین است و بس

 


به خاموشی ما منگر که ماخودمعدن رازیم بشکسته بال ما و گرنه اهل پروازیم

آدمها از جنس برگند ، گاهی سبزند ، گاهی زردند . زمستون دیده نمیشه ، تابستون سایبون سبزند . آدماخیلی قشنگند حیف که هرلحظه یه رنگند .

قبرستانی در قلبم برای خاک سپاری خطای دیگران ساختم .

 
امیدوار باش چون امید در زندگی همچون بال برای پرندگان است .


آن که راز خود را پنهان می کند کلید موفقیت را در دست دارد

.موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |